TIMA STÄD AB

Tar Itu Med AlltKvalitet

Vi arbetar med målet att uppnå bästa möjliga kvalitet inom samtliga delar av vår verksamhet.

Vi kombinerar tillsammans med vår högt ställda kvalitetspolicy ett miljötänkande att i all vår verksamhet alltid ta största miljöhänsyn och följa lagar samt föreskrifter från beställare.

Detta genomsyrar vår kontakt med beställare, leverantörer, personal samt berörda myndigheter. 

  • Vår målsättning är att vägleda beställare att välja rätt typ av utförande för att säkerställa att önskat resultat uppnås. I detta samarbete ingår det att alltid informera om såväl kvalitets som miljöaspekter som kan påverka utförandet på arbetet.

  • Vi ställer höga krav på leverantörer både vad gäller rutiner för leveranser samt att leverantören alltid minst kan erbjuda ett alternativt som minst är godkänt av ”kemikaliesvepet i Göteborg”.

  • Vår personal utbildas internt i vår policy att utmärka oss i branschen både inom kvalitets och miljöhänsyn. Vårt motto är att ge kunden det bästa inom ramen för det som beställts.

  • Vår personal är alltid informerad om risker med kemikalier och blir tydligt informerade i hur avfall av olika slag skall behandlas på respektive arbetsplats, allt enligt beställarens föreskrifter.

  • Vår kontakt med myndigheter genomsyras av att vi alltid ser till att vara informerade om de eventuella tillstånd som behövs för vår verksamhet.

  • Att kvalitets och miljöplan efterlevs säkerställs genom regelbunden internkontroll samt kontinuerliga samtal mellan beställare – företagsledning och personal.